Memòries


Auditories i comptes anuals

Els resultats dels  exercicis econòmics són auditats de forma anual per l’empresa Busquets Auditors i Economistes. Això ens permet  oferir la màxima transparència de la nostra gestió econòmica i consolidar la  solvència financera necessària per seguir prestant serveis de qualitat. 


Contractes i convenis subscrits amb l'Administració Pública